12 słowniczek

#12 Słowniczek tematyczny – językoznawstwo

14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. To dobry moment, żeby przypomnieć sobie lub się nauczyć kilku słówek związanych z językiem, którym się posługujemy.

Sprawdźcie, ile z tych słówek znacie:

гла́вное ударе́ние – akcent główny

интонацио́нная констру́кция – konstrukcja intonacyjna

у́стная речь – język mówiony

скорогово́рка – łamaniec językowy

деле́ние по слога́м – podział na sylaby

безуда́рная пози́ция – pozycja nieakcentowana

гла́сный звук – samogłoska

согла́сный звук – spółgłoska

голосовы́е свя́зки – struny głosowe

фонети́ческая транскри́пция – transkrypcja fonetyczna

фонети́ческое уподобле́ние – upodobnienie fonetyczne

произноше́ние – wymowa

односло́жное сло́во – wyraz jednosylabowy

высо́кий тон ре́чи – wysoki ton mowy

стече́ние согла́сных – zbitka spółgłoskowa

повествова́тельное предложе́ние – zdanie oznajmujące

вопроси́тельное предложе́ние – zdanie pytające

восклица́тельное предложе́ние – zdanie wykrzyknikowe

предложе́ние с отрица́нием – zdanie z przeczeniem

zmiękczenie dźwięku – смягче́ние зву́ка

A skoro już na początku tekstu pojawił się Dzień Edukacji Narodowej, to zachęcam Was do lektury tekstu, który kiedyś z tej okazji napisałam. I który jest nadal aktualny 🙂