Idziemy na wybory – parę rosyjskich słówek

Dzisiaj w Polsce odbywają się wybory parlamentarne, więc to dobry pretekst, żeby przypomnieć sobie trochę rosyjskiego słownictwa z tym związanego.

Parę czasowników…

Głosować na kogoś to голосова́ть за кого́. Wybierana osoba będzie zajmować ważne stanowisko w państwie (занима́ть ва́жный пост в госуда́рстве) i sprawować konkretną funkcję (осуществля́ть полномо́чия). Ma ona również możliwość wywierania wpływu na kogoś lub coś (име́ть влия́ние на кого́, что), a nawet wymuszania decyzji (доби́ться приня́тия реше́ния). Taka osoba także odbywa oficjalne wizyty (нанести́ официа́льный визи́т), prowadzi negocjacje (вести́ перегово́ры) i wygłasza przemówienia (вы́ступить с ре́чью).

…i kilka rzeczowników

Dwuizbowy parlament (двухпала́тный парла́мент) składa się z sejmu (сейм) i senatu (сена́т). Zasiadają w nich posłowie (депута́ты) i senatorowie (сена́торы). Podczas wyborów parlamentarnych (парла́ментские вы́боры) wyborcy (избира́тели) wybierają swoich kandydatów. Mogą być to przedstawiciele skrajnej / umiarkowanej prawicy lub lewicy (ультрале́вые / ультрапра́вые си́лы; уме́ренные пра́вые / ле́вые си́лы). Zwycięskie parte polityczne (полити́ческие па́ртии) mogą stworzyć koalicję rządową (пра́вящая коали́ция).