słowniczek tematyczny

#5 Słowniczek tematyczny – praca magisterska

Dzisiaj będzie trochę trudniej, bo zamiast słówek w ramach tradycyjnego słowniczka tematycznego, możecie się spodziewać całych zwrotów. Ale mam nadzieję, że się Wam przydadzą!

.

Poniżej znajdziecie listę dwudziestu zwrotów, z których możecie skorzystać podczas pisania pracy o charakterze naukowym (nie tylko magisterskiej). Żeby odsłuchać słówka, kliknijcie w ikonkę strzałki.

żeby .

совреме́нное состоя́ние иссле́дований – aktualny stan badań

ана́лиз бу́дет прово́дится с како́й-то то́чки зре́ния – analiza będzie przeprowadzona z danego punktu widzenia

приложе́ние соде́ржит – załącznik zawiera

а́втор ста́вит пе́ред собо́й цель – autor stawia sobie za cel

иссле́дования в о́бласти – badania w dziedzinie

бу́дет принима́ться во внима́ние – będzie brane pod uwagę

для я́сности рассужде́ния – dla jasności wywodu

кто-то пришёл к сле́дующему вы́воду – ktoś doszedł do następującego wniosku

до сих пор речь шла о… – dotychczas była mowa o…

бо́лее подро́бный разбо́р мо́жно найти́ – dokładniejsze omówienie można znaleźć…

досто́ин внима́ния тот факт, что – godny uwagi jest fakt, że…

стро́го говоря́ – gwoli ścisłości

ина́че говоря́ – inaczej mówiąc

как сле́дует из… – jak wynika z…

очеви́дно, что – jest rzeczą oczywistą, że…

легко́ убеди́ться в том, что… – łatwo się przekonać, że…

име́ет суще́ственное значе́ние для… – ma istotne znaczenie dla…

сле́дующий вопро́с – następna kwestia

име́ет полеми́ческий хара́ктер – ma charakter polemiczny

по́лное библиографи́ческое описа́ние – pełny opis bibliograficzny